ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีปิดประกาศและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
23 พ.ย. 2563
82 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
23 พ.ย. 2563
83 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
160
16 พ.ย. 2563
84 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นคนงานทั่วไป ของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
127
16 พ.ย. 2563
85 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
04 พ.ย. 2563
86 แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
81
30 ต.ค. 2563
87 แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
91
30 ต.ค. 2563
88 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดูแลเด็ก และคนงานทั่วไป ของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
138
29 ต.ค. 2563
89 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35-37/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
01 ต.ค. 2563
90 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตามพระราชับญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
29 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40