ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
21
10 ส.ค. 2564
22 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
09 ส.ค. 2564
23 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
03 ส.ค. 2564
24 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
03 ส.ค. 2564
25 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งใส ที่ 335/2564 เรื่อง การแบ่งงานและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
48
02 ส.ค. 2564
26 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งใส ที่ 337/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
27
02 ส.ค. 2564
27 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) ของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
28
29 ก.ค. 2564
28 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
40
27 ก.ค. 2564
29 การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
21 ก.ค. 2564
30 การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24-25/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
14 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40