ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนของเทศบาลตำบลทุ่งใส
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุน ของเทศบาลตำบลทุ่งใส ------------------------------------------------------ เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน , การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีประเภทเงินอุดหนุนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน หมวด เงินอุดหนุนของเทศบาลตำบลทุ่งใสเป็นไปด้วยด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและสอดคล้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบเป็นเงื่อนไขว่า การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนนั้นถือปฏิบัติ และต้องกำหนดด้วยว่าเมื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนรายงานผลการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายใน 30 วัน นับแต่โครงการเสร็จเรียบร้อย และหากมีเงินเหลือจ่ายซึ่งเข้าลักษณะลาภมิควรได้ตามกฎหมาย ให้ส่งคืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่พิจารณาตั้งงบประมาณอุดหนุนในครั้งต่อไป ดังนั้น เทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอกำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนของเทศบาลตำบลทุ่งใส ไว้ดังนี้ ก. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน หน่วยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลทุ่งใสได้ ได้แก่ หน่วยงานในลักษณะดังนี้ - หน่วยงานของรัฐ - รัฐวิสาหกิจ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - มูลนิธิ - สมาคม - องค์กรประชาชน เช่น กลุ่มหรือชุมชนที่มีการบริหารภายในมีข้อระเบียบข้อบังคับหรือข้อตกลงของกลุ่มหรือชุมชนและมีการดำเนินการจนเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กลุ่มหรือชุมชนตั้งอยู่หรือเป็นองค์กรที่จัดตั้งตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น อสม. กลุ่มเกษตร กลุ่มสตรีหรือองค์กรการกุศลที่จัดตั้งตามระเบียบกฎหมาย เช่น กิจการกาชาด สภาวัฒนธรรม เป็นต้น -2- ข. หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน 1. โครงการ/กิจกรรม ที่ขอรับเงินอุดหนุนต้องเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่แต่เทศบาลตำบลทุ่งใสไม่สามารถดำเนินการเองได้ 2. ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งใสได้รับประโยชน์โดยตรงในกิจการที่ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุน ซึ่งหากไม่ดำเนินการในกิจการนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนได้ 3. ให้เทศบาลตำบลทุ่งใสพิจารณาสถานะทางการคลังซึ่งมีภาระด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติโดยรวมตามแนวนโยบายของรัฐเป็น เบื้องต้น ก่อนที่จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นการอุดหนุน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 603 คน