ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น Civic Education บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สื่อสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิ
  รายละเอียด :

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น Civic Education บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สื่อสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน ตลอดจนเป็นการพัฒนาช่องทางการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านสื่อสารสนเทศ สามารถรับรู้ข่าวสาร สาระความรู้อย่างต่อเนื่องและมีสื่อสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ที่มีความหลากหลายได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทั่วถึง

จึงขอประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น Civic Education และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั้นได้ทั้งระบบ IOS และ Android หรือผ่าน QR Code
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน