ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการของเทศบาลตำบลทุ่งใส
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งใส ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สูงอายุและคนพิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการของเทศบาลตำบลทุ่งใส นำเอกสารหลักฐานเพื่อทำการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการทุกท่านต้องมาให้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ สามารถนำเอกสารมายื่นได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามตารางกำหนดการ คะ #เอกสารที่ต้องเตรียมมา (เอกสารตัวจริงเท่านั้น) มีดังนี้ 1.บัตรประชาชน 2.ทะเบียนบ้าน 3.สมุดบัญชีธนาคาร ธกส.(ที่รับเงินเบียยังชีพอยู่) 4.บัตรคนพิการ กรณี รับเบี้ยความพิการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 159 คน