ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งใส ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลทุ่งใส แจ้งจำนวนเนื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และนำเอกสารหลักฐานการยื่นแบบ (ภ.ด.ส.) มาติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งใส #เอกสารหลักฐานการยื่นแบบ (ภ.ด.ส.) มีดังนี้ 1.สำเนาโฉนดที่ดิน ,น.ส.3 ,น.ส.3ก ,ส.ป.ก. 4-01 , หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์ทรัพย์สินของรัฐ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาบัตรประชาชน 4.แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) 5.เอกสารอื่นซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของ ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าข่ายในการเสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลทุ่งใส สามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ ณ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งใส ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถาม โทร 075-466253 ต่อ 107
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 151 คน