ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การจัดเก็บและขนขยะมูลฝอย
  รายละเอียด :

 ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งใส ได้จัดวางระบบการเก็บขนมูลฝอยให้สอดคล้องกับพื้นที่ จึงประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนทราบอย่างเปิดเผย

รายละเอียด วัน เวลา สถานที่ ในจุดที่กำหนดและเส้นทางการเก็บขนมูลฝอยตามประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และป้ายประชาสัมพันธ์ชี้แจง ณ จุดที่เหมาะสมในพื้นที่ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 140 คน