ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลทุ่งใส ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจที่ดินเพื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งที่มีบ้านตั้งอยู่ ที่นา ที่ทำการเกษตรกรรม ที่ให้เช่า ได้ทราบว่ามีที่ดินแปลงใดอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่และให้ทำการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในรอบระยะเวลา ๔ ปี ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ท่านเจ้าของที่ดิน หรือผู้รับมอบอำนาจทำการชี้เขตเพื่อแจ้งจำนวนเนื้อที่ที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อ เจ้าพนักงานสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งนี้จะดำเนินการสำรวจและรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไปโดยใช้เอกสารในการยื่นแบบแสดงรายการดังนี้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน)
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน)
๓. สำเนาโฉนดที่ดิน , นส.๓
๔. ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
๕. หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำการแทน ***ใช้สำหรับเจ้าของที่ดินที่ไม่สามารถมาทำการยื่นเรื่องต่อเจ้าพนักงานสำรวจให้นำใบมอบอำนาจมาด้วย

***หมายเหตุ*** 
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
2. ภาษีป้าย ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2561
3. ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561

*** อย่าลืม !!! หากที่ดินเดิมของท่านมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อที่ดิน,โอนสิทธิ์,ขาย, เปลี่ยนมือ ขอให้ท่านแจ้งต่อเจ้าพนักงานประเมิน งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งใส ในวันและเวลาราชการ ติดต่อ โทรศัพท์ 075 - 466 253 ต่อ 107

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 166 คน