กิจกรรม : โครงการวันสำคัญทางราชการ "กิจกรรมวันเทศบาล"

พิธีเปิดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2560

นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องการกำจัดขยะแบบ 3 Rs รวมพลังเพื่อทุ่งใส และกิจกรรม Big Cleaning Day

ลานพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ศาลตา-ยาย

กิจกรรมเผยแพร่วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งใส ประจำปี 2559

นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งใสกล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจ

ขบวนเครืองสักการะเคลื่อนสู่ลานพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ศาลตา-ยาย

นางวราภรณ์ เวฬุธนราชิน ปลัดเทศบาลปฏบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใสร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นท

กิจกรรม Big Cleaning Day รณรงคฺทำความสะอาดใหญ่ของเทศบาลตำบลทุ่งใส ประจำปี 2560 พร้อมทั้งเผยแพร่วารสา

พิธีเปิดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2560 โดยนางวราภรณ์ เวฬุธนราชิน ปลัดเทศบาลปฏบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

พิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ศาลตา-ยาย

นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องการกำจัดขยะแบบ 3 Rs รวมพลังเพื่อทุ่งใส และกิจกรรม Big Cleaning Day

นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องการกำจัดขยะแบบ 3 Rs รวมพลังเพื่อทุ่งใส

เริ่มพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ศาลตา-ยาย

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในวันเทศบาล

พิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ศาลตา-ยาย

พิธีเปิดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2560

เตรียมขบวนเครื่องสักการะนำโดยนางวราภรณ์ เวฬุธนราชิน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส

กิจกรรมเผยแพร่วารสารรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งใส ประจำปี 2559

นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องการกำจัดขยะแบบ 3 Rs รวมพลังเพื่อทุ่งใส
รายละเอียด :
    

 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันเทศบาล" เทศบาลตำบลทุงใสได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลโดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  และยังถือเป็นวันประกาศนโยบายกิจกรรมโครงการ "นครศรีฯ จังหวัดสะอาด" เป็นวันรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ของเทศบาลตำบลทุุ่งใส โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานชุมชน ผู้นำชุมชน ประชาชน พนักงานเทศบาล พนักงานครู  พนักงานจ้างของเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ประมาณ 100 คน 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560    อ่าน 327 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**