สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม
ร้านอาหาร
สำนักปลัด
นางกนกณัฐ เพชโรภาส
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายเศรษฐกุสุมภ์ชัย คงจันทร์
นักพัฒนาชุมชน
น.ส.ทิพมล ทองจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
ว่าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ สิริปานเพชร
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.ธิราภรณ์ เพชรสิน
เจ้าพนักงานธุรการ
จ่าเอก เอกพล แก้วกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
น.ส.อนงค์รัตน์ เลขขำ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางกนกกัญญ์วราห์ แสวงลาภ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายสุรเดช สามสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
นายสุเชษฐ์ ปานหอ
นักการภารโรง
นายวีระพงศ์ เทพจินดา
คนงานทั่วไป
นายจิระนันท์ ภูชงค์
คนงานทั่วไป
นายแอ๊ด อ้นทอง
คนงานทั่วไป
นายบุญรับ ณ นคร
พนักงานขับรถยนต์
นายสุริยา คล่องแคล่ว
คนงานทั่วไป