สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม
ร้านอาหาร
สำนักปลัด
นางกนกณัฐ เพชโรภาส
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
พ.จ.อ.สุนทร ชินวงศ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน
น.ส.ทิพมล ทองจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ สิริปานเพชร
นักทรัพยากรบุคคล
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุทิน มะยะเฉียว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวจารวี ระเห็จหาญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายสุริยา คล่องแคล่ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมศักดิ์ ปานดำ
คนงานทั่วไป
น.ส.อนงค์รัตน์ เลขขำ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางกนกกัญญ์วราห์ แสวงลาภ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายสุรเดช สามสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
- ว่าง -
นักการภารโรง
นายแอ๊ด อ้นทอง
คนงานทั่วไป
นางปัญญาพร ทองอ่อน
คนงานทั่วไป
นายบุญรับ ณ นคร
พนักงานขับรถยนต์
นายพสุ ละม้าย
คนงานทั่วไป