สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม
ร้านอาหาร
สำนักปลัด
นางกนกณัฐ เพชโรภาส
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
พ.จ.อ.สุนทร ชินวงศ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน
น.ส.ทิพมล ทองจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ สิริปานเพชร
นักทรัพยากรบุคคล
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวจารวี ระเห็จหาญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายสุริยา คล่องแคล่ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
น.ส.อนงค์รัตน์ เลขขำ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางกนกกัญญ์วราห์ แสวงลาภ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายสุรเดช สามสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
- ว่าง -
นักการภารโรง
นายวีระพงศ์ เทพจินดา
คนงานทั่วไป
นายจิระนันท์ ภูชงค์
คนงานทั่วไป
นายแอ๊ด อ้นทอง
คนงานทั่วไป
นางปัญญาพร ทองอ่อน
คนงานทั่วไป
นายบุญรับ ณ นคร
พนักงานขับรถยนต์
นายพศุ ละมัย
คนงานทั่วไป