สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม
ร้านอาหาร
สำนักปลัด
นางกนกณัฐ เพชโรภาส
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายเศรษฐกุสุมภ์ชัย คงจันทร์
นักพัฒนาชุมชน
น.ส.ทิพมล ทองจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ว่าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ สิริปานเพชร
บุคลากร
น.ส.ธิราภรณ์ เพชรสิน
เจ้าพนักงานธุรการ
จ่าเอก เอกพล แก้วกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
น.ส.อนงค์รัตน์ เลขขำ
ผู้ช่วยบุคลากร
นางกนกกัญญ์วราห์ แสวงลาภ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายสุรเดช สามสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
นายสุเชษฐ์ ปานหอ
นักการภารโรง
นายวีระพงศ์ เทพจินดา
คนงานทั่วไป
นายจิระนันท์ ภูชงค์
คนงานทั่วไป
นายแอ๊ด อ้นทอง
คนงานทั่วไป
นายบุญรับ ณ นคร
พนักงานขับรถยนต์
นายสุริยา คล่องแคล่ว
คนงานทั่วไป