สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม
ร้านอาหาร
สำนักปลัด
นางกนกณัฐ เพชโรภาส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางญานัญญา ทองกิ้ม
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
นางสาวศิรินทิพย์ เล่าเฉี้ยน
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
น.ส.ณัฏฐพัชร รู้จำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพันธกร หนูเสมียน
นิติกร
นางสาวจันทรา บุญเวช
นักวิชาการศึกษา
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
น.ส.ทิพมล ทองจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอนันต์ ทิพย์ญาณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ สิริปานเพชร
บุคลากร
นางสาวธิราภรณ์ เพชรสิน
เจ้าพนักงานธุรการ
จ่าเอก เอกพล แก้วกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางโสพิศ ช่วยทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางบุญพิง ไชยแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางมลฤดี นวลศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัชนี ซังปาน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอรชร โปดำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางพรทิพย์ ภูชงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมัลลิกา รุ่งคลัง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุรีย์ พงค์ฉบับนภา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางฉลองรัตน์ นวลศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.วรารัตน์ คงทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาวรัตนาภรณ์ เลขขำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร
นางกนกกัญญ์วราห์ แสวงลาภ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายสุรเดช สามสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
นายสุเชษฐ์ ปานหอ
นักการภารโรง
นายวีระพงศ์ เทพจินดา
คนงานทั่วไป
นายจิระนันท์ ภูชงค์
คนงานทั่วไป
นายแอ๊ด อ้นทอง
คนงานทั่วไป
นายอภิชัย เกษรสิทธิ์
คนงานทั่วไป
นายบุญรับ ณ นคร
คนงานทั่วไป
- ว่าง -
คนงานทั่วไป
นางสาวนันทิดา พรมเคน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางจารุณี จันทรศร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธิดารัตน์ ปานเผาะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิรัสรา สามสุวรรณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ทัตติกา ศรีสุวรรณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
น..ส.พรรณิภา ชอบธรรม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอุมารินทร์ ณ นคร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแด็ก
นางจุฑารัตน์ ฤทธิโชติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแด็ก
นางสาววนิดา แก้วกุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแด็ก